ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАССИ

 1. Общи положения

Чл. 1. Целта на Етичния кодекс е да насърчава всички членове на БАССИ, да спазват най-строгите насоки за поведение при изпълнение на ангажимента си в съответствие с приложимите закони, договори, процедури и етични принципи.

Чл. 2. Спазването на настоящия Кодекс е задължително за всяко лице, работещо за който и да е член на БАССИ.

Чл. 3. Всеки член на БАССИ декларира при подаването на документите за членство, че ще спазва Етичния Кодекс на БАССИ.

Чл. 4. Спазването на Етичния Кодекс не може да противоречи на приложимото законодателство, като в случай на възникване на подобен случай Кодексът ще се актуализира в съответствие със законовите разпоредби.

 1. Етично поведение

Чл. 5. С приема на нови членове от какъвто и да е вид в БАССИ, всеки от тях приема да спазва настоящите правила и норми за поведение:

 • Да спазва действащото законодателство
 • Да поема отговорност за действията си
 • Да отделя време за дейността на БАССИ
 • Да осигурява информация, изисквана от БАССИ
 • Да докладва за нередности
 • Да показва честност и уважение
 • Да защитава свободната конкуренция и добрите пазарни практики
 • Да не толерира подкупите и корупцията при никакви обстоятелства
 • Да не уронва чрез каквито и да е действия престижа на БАССИ
 • Да избягва конфликт на интереси
 • Да не показва дискриминация на основата на раса, пол, религия или др.
 • Членовете на ръководни органи на БАССИ да не използват под никаква форма положението си за получаване на предимства и облаги за ръководеното от него предприятие
 1. Лоялна конкуренция

Чл. 6. Членовете на БАССИ следва да спазват съществуващото законодателство в отношенията помежду си и с други фирми.

Чл. 7. Не се допуска използването на реклами, които са подвеждащи или може да накърнят неоснователно имиджа на Асоциацията, конкурентите, услугите и продуктите им.

Чл. 8. Не се допускат споразумения с конкуренти, които се стремят към съгласуване на действията си на пазара с цел установяване на монопол.

Чл. 9. Не се допускат изявления с невярно съдържание, използвани с цел реклама или за опетняване на конкурентите.

Чл. 10. Не се допуска поведение, което може да доведе до ценова злоупотреба или манипулиране на цени.

Чл. 11. Всеки член на БАССИ следва да осигури защита на всяка поверителна информация, както и да не споделя каквато и да е съществена информация, която не е публично достъпна, с трети лица в собствена полза или в полза на свързани или трети лица или с намерение за пазарни промени.

 1. Информация

Чл. 12. Информация, публикувана чрез вътрешните канали на БАССИ, при никакви обстоятелства не може да се публикува във външни медии без изрично писмено съгласие на УС или Комисията по PR на БАССИ.

Чл. 13. Единствено УС или Комисията по PR на БАССИ имат право да създават акаунти в социални мрежи – уеб сайтове, блогове и други за БАССИ.

Чл. 14. Единствено лица с изрично писмено разрешение могат да публикуват информация или мнения чрез акаунтите на БАССИ в социалните мрежи, като са длъжни да спазват Етичния Кодекс и да действат надлежно в тази връзка, да вземат правилна и разумна преценка и да избират внимателно информацията, която споделят.

Чл. 15. БАССИ има право да предоставя информация на трети лица при поискване от тях и получаване на писмено съгласие от заинтересованата страна с цел представяне на дейността на неговите членове.

Чл. 16. БАССИ създава и поддържа регистър с информация за своите членове. Информацията се създава и актуализира въз основа на подадената от всеки член информация, като членовете носят отговорност за верността на данните.

Чл. 17. Подаването на невярна информация за предмета на дейност е недопустимо спрямо Етичния Кодекс на БАССИ.

Чл. 18. Всяка фирма може да подава към БАССИ информация, свързана с интересите на членовете на БАССИ.

 Чл. 19. Членовете на БАССИ не са длъжни да подават вътрешна информация към БАССИ, която се счита за секретна.

 • Комисия по Етика

Чл. 20. За спазването на Етичния Кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси се създава Комисия по Етика в състав от поне три члена. Решението за създаване на комисията се взема от УС на БАССИ.

Чл. 21. Членовете на Комисията по Етика се избират от Управителния Съвет на БАССИ.

Чл. 22. Комисията по Етика разглежда жалби, свързани с Етичния Кодекс.

Чл. 23. Всеки член може да подаде информация и/или жалба към Комисията по Етика.

Чл. 24. Комисията по Етика предлага на ОС и УС на БАССИ мерки и санкции след разглеждане на постъпили жалби.

Чл. 25. Комисията по Етика може да се самосезира при наличие на информация затова.

Чл. 26. Комисията по Етика отчита дейността си пред УС на БАССИ.

 • Заключителни разпоредби

Чл. 27. Етичният Кодекс е приет на заседание на ОС на БАССИ на ……………. И влиза в сила от ……………

Чл. 28. Всяко нарушение на този Кодекс може да доведе до санкции и/или изключване на член от БАССИ.

Чл. 29. Всички предложения за промени в Етичния Кодекс следва да се внесат към и разгледат от Комисията по Етика.

Чл. 30. Всички предложения за промени в Етичния Кодекс се гласуват от ОС на БАССИ.