УСТАВ


УСТАВ

на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКТОРИТЕ СОФТУЕР И ИЗНЕСЕНИ УСЛУГИ

Приет с единодушие от Учредителното събрание на сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКТОРИТЕ СОФТУЕР И ИЗНЕСЕНИ УСЛУГИ” на 15.05.2020 г.

  Наименование и седалище
  Чл. 1. (1) „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКТОРИТЕ СОФТУЕР И ИЗНЕСЕНИ УСЛУГИ“, което наименование може да се изписва съкратено БАССИ и допълнително на английски език както следва: „BULGARIAN ASSOCIATION OF THE SOFTWARE AND SERVICES INDUSTRY“ или още съкратено BASSI наричано по-долу „Асоциацията“ е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКТОРИТЕ СОФТУЕР И ИЗНЕСЕНИ УСЛУГИ“ е сдружение с нестопанска цел  осъществяваващо дейност в частна полза.

(3) Асоциацията е със седалище в гр. София и адрес на управление: бул. „Андрей Сахаров” 23, офис партер.
(4) В случай на създаване на клон на Асоциацията към наименованието следва да се добави указанието за клон, както и местоположението на седалището му.
(5) Асоциацията се учредява с неопределен срок.  
Основни положения, цели, вид и предмет на дейност
  Чл.2.
(1) Асоциацията е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Асоциацията не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност. (3) Асоциацията може да открива клонове.
(4) Предметът на дейност на Асоциацията включва консултантска дейност, предоставяне на информационни услуги, обучение, издателска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, необходима за постигане на целите по чл. 3.
(5) Асоциацията извършва стопанска дейност, необходима за постигане на целите съгласно Устава, като използва приходите от дейността за постигането на тези цели.    

Чл. 3. (1) Целите на Асоциацията са:
1. Да предприема и осъществява инициативи за популяризиране на страната и региона и привличане на национални и международни инвестиции;
2. Да предприема мерки за насърчаване на диалога между компаниите в сферата на софтуерното разработване, както и тези в сферата на изнесените услуги, като съставя база за оптимално ползване на местните ресурси;
3. Защита на общите интереси на членовете на Асоциацията чрез мерки за подобряване на бизнес климата и правилата за работа в съответните сектори;
4. Да доставя информация на членовете си за развитието на пазара, като например новини, анализи, пазарни изследвания, стандарти и др.;
5. Да акумулира и предава знанията за индустрията и нейните процеси и да подкрепя развитието на своите членове и компаниите от бранша;
6. Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно като насърчава свободния обмен на идеи, научни знания, информация и интелектуални ценности и създава обществена атмосфера на подкрепа на предприемачеството в духа на националните ценности и традиции;
7. Да подкрепя и сътрудничи на образователните институции в България при обучението на високо квалифицирани специалисти.
8. Да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно като създава и провежда програми за обучение, повишаване на квалификацията и обогатяване на знанията на кадри за бранша;
9. Подпомагане на държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието на информационните и комуникационни технологии, както и при контрола на тяхното изпълнение;
10. Да способства при налагане на най-добрите практики, услуги и иновации в България и Югоизточна Европа;
11. Съдействие за развитие и усъвършенстване на образователната система в Република България с оглед подготовката на повече и по-добри специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и за повишаване на компютърната грамотност на младото поколение.
12. Подпомага членовете за излизане на външни пазари.

(2) Средства за постигане на целите по ал.1:
1. организиране на срещи с български и с чуждестранни видни личности, бизнесмени, държавници;
2. участие в съвместни  български и международни проекти свързани с целите на Асоциацията;
3. обезпечаване на информация и създаване на условия за активно сътрудничество между членовете на Асоциацията в рамките на възможностите и компетенцията на всеки от тях с оглед постигане на целите на Асоциацията;
4.  осъществяване на международни контакти с цел привличане на инвестиции в България;
5. организиране и провеждане на периодични сбирки на членовете на Асоциацията за общуване и свободна обмяна на информация,  дискусии,  разглеждане на конкретни теми свързани с целите на Асоциацията и тяхното постигане;
6. събиране и поддържане на информационни фондове, във връзка с дейността на Асоциацията;
7. използване на информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на Асоциацията и постигане на неговите цели;
8. привличане на експерти по технически, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на Асоциацията;
9. съдействие на всички заинтересовани лица за установяване на контакти със сдружения и организации със сродни цели и дейност от страната и чужбина;
10. организиране на конференции, симпозиуми, срещи, семинари, “кръгли маси” и други форми на публичен и научен дебат;

Чл.4.
(1) Асоциацията се ръководи от програма, утвърдена от Общото събрание – „Стратегически цели на БАССИ“
(2) Програмата се приема за период от две години.
(3) Програмата може да се актуализира текущо при необходимост.

Чл.5.
(1) Асоциацията осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, с този Устав, с Етичния кодекс на БАССИ, „Стратегическите цели на БАССИ“ и с решенията на своите управителни органи.

Чл. 6. Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от годишни вноски на членовете си и от приходи от собствени дейности. Средствата на Асоциацията могат да се изразходват само за посочените в този устав цели.  

Чл. 7. (1) Асоциацията може да извършва изброените по-долу допълнителни стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, без да формира и разпределя печалба:
1. Провеждане на срещи, семинари и кръгли маси с членовете на Асоциацията, както и поканени лица от страната и чужбина, които споделят целите на Асоциацията;
2. Организиране на срещи, обучения, семинари, симпозиуми, конференции и участие в други подобни прояви в страната и чужбина, свързани с предмета на дейност на Асоциацията;
3. Организиране на курсове за обучение, свързани с предмета на дейност на Асоциацията;
4. Разработване на бизнес програми и проекти, предоставяне на бизнес консултации, информационно осигуряване, методическа помощ за предприемачи и изготвяне на икономически анализи;
5. Изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали, както и издаване на справочници, бюлетини, брошури, листовки, дипляни, резултати от изследвания, годишници и други печатни издания и материали;
6. Извършване на пазарни и други проучвания, свързани с основния предмет на дейност на Асоциацията;
7. Други дейности, свързани с предмета на основната дейност;  

(2) Приходите се използват изключително за постигане на определените в този устав цели;
Членство, права и задължения
  Чл.8.
(1) Членството в Асоциацията е доброволно.
(2) Членството в Асоциацията може да бъде следните видове:
а) пълноправно;
б) редови;
в) асоциирани членове;
г) почетно;
д) тип „партньор“;  

(3) Пълноправни – пълноправен член може да бъде всяко заинтересовано юридическо лице, което:  – приема Устава на Асоциацията;  -чиято основна дейност е разработване на софтуер, предоставяне на изнесени технологични и технически услуги, както и услуги в сферата на ИКТ, човешки ресурси, финанси и право; – било е редови член на Асоциацията поне 24 месеца и е допринесло съществено с активното си участие за  развитието на Асоциацията; – разполага с покана от Управителния Съвет на Асоциацията за пълноправен член. Учредителите се считат за пълноправни членове на Сдружението.  

(4) Редови – редови член може да бъде всяко заинтересовано юридическо лице, което: – приема Устава на Асоциацията;- чиято основна дейност е разработване на софтуер, предоставяне на изнесени технологични и технически услуги, както и услуги в сферата на ИКТ, човешки ресурси, финанси и право; – било е асоцииран член на Асоциацията поне 12 месеца и/или е допринесло с активното си участие за развитието на Асоциацията; – разполага с поне две препоръки от друг редови или пълноправен член. – разполага с покана от Управителния Съвет на Асоциацията за редови член.  

(5) Асоциирани – асоцииран член може да бъде всяко заинтересовано юридическо лице, което:  – приема Устава на Асоциацията;- чиято основна дейност е разработване на софтуер, предоставяне на изнесени технологични и технически услуги, както и услуги в сферата на ИКТ, човешки ресурси, финанси и право; – разполага с поне една препоръка от друг асоцииран, редови или пълноправен член. – разполага с покана от Управителния Съвет на Асоциацията за асоцииран член.  

(6) Почетни членове – почетен член може да бъде физическо или юридическо лице, което: – приема Устава на Асоциацията;  – е свързана с дейността на Асоциацията; – разполага с покана от Управителния Съвет на Асоциацията;    

(7) Партньори – партньор може да бъде юридическо лице, което: – е регистрирано в Република България или в друга държава в рамките на ЕС; – приема Устава на Асоциацията ; – подпомага дейността на Асоциацията; – разполага с покана от Управителния Съвет на Асоциацията;  

(8) По решение на Общото събрание може да се ограничи правото за членство в Асоциацията на физически или юридически лица, които членуват и в други организации със сроден предмет на дейност, освен ако лицето не е член на Асоциацията по смисъла на ал. 9.  
(9) По решение на Общото събрание Асоциацията може да приема за свои „партньори“ други организации с нестопанска цел, които работят в сферата на информационните и комуникационните технологии, приемат Устава и споделят програмата и останалите документи на Асоциацията. Членството на такъв вид организация не дава автоматично правото на нейните членове за членство в Асоциацията.  

Чл. 9. (1) Приемането на нови членове на Асоциацията става от Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове на УС по предложение на Президента. Кандидатът подава писмено заявление за членство и декларира, че приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на Асоциацията и представя доказателства за своя правен статут и легитимност.
(2) Управителният съвет представя новоприетите членове на първото Общо събрание след приемането им.
(3) По описания в ал.1 ред се приемат всички видове членове на Асоциацията с изключение на тези от Чл. 8, ал. 9.
(4) Учредителите на Асоциацията са пълноправни членове по право.    

Чл. 10. (1) Членството в Асоциацията се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния Съвет на Асоциацията.
2. При прекратяване на юридическото лице, член на Асоциацията.
3. Поради изключване.
4. При смърт или поставяне под пълно запрещение, респективно при вземане на решение за прекратяване или влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на член-юридическо лице;
5. При отпадане поради системно неучастие в дейността на Асоциацията (отсъствие от 50 или повече процента от събранията на Общото Събрание или Управителния Съвет (ако членът е избран в Управителния Съвет) в рамките на една година).
6. В случаите по чл. 10, ал. 6. 7. С прекратяването на Асоциацията.

(2) Член на Асоциацията се изключва при извършване на действия, които уронват доброто име и престижа на Асоциацията и са несъвместими с целите, задачите и Устава на Асоциацията, нарушават правилата за добрата търговска практика, утвърдени от Общото събрание и залегнали в Етичния кодекс на Асоциацията.
(3) Решението за изключване на член на Асоциацията се взема от Управителния Съвет с мнозинство от две трети от гласовете на всички присъстващи членове.
(4) Изключването влиза в сила от деня на взимане на решението и се обявява в писмена форма на изключения член.
(5) Изключен член на Асоциацията може отново да подаде молба за приемане в Асоциацията след изтичане на една година от налагане на наказанието.
(6) Член на Асоциацията отпада при невнасяне ежегодно и в срок на установения от Общото събрание членски внос, при положение, че през отчетния период съответният член е бил поканен два пъти в писмена форма да уреди това свое задължение.
(7) Във всички случаи на прекратяване на членството, Асоциацията не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал пълноправен член, направения членски внос за годината на прекратяването.  

Чл. 11а. Пълноправните членове на Асоциацията имат следните права:
1.  Да участват в дейността на Асоциацията и да бъдат информирани редовно за дейността на Асоциацията;
2. Да гласуват в Общото събрание  и да бъдат избирани в органите на Асоциацията, включително и в помощните органи на Асоциацията;
3. Да осъществяват контрол върху работата на органите на Асоциацията;
4. Да получават пълна и своевременна информация за дейността на Асоциацията и да се ползват от резултатите от дейността й;
5. Да получават помощ от Асоциацията при изпълнение на дейности, съответстващи на този Устав;
6. Да напускат Асоциацията;
7. Да се обръщат към органите на Асоциацията по въпроси от тяхната компетентност;
8. Да свикват извънредни заседания на Общото събрание по определения в устава начин.  

Чл. 11б. Редовите членове на Асоциацията имат следните права:
1. Да участват в дейността на Асоциацията и да бъдат информирани редовно за дейността на Асоциацията;
2. Да бъдат избирани в органите на Асоциацията, включително и в помощните органи на Асоциацията;
3.Да присъстват на Общи събрания, без право на глас;
4. Да осъществяват контрол върху работата на органите на Асоциацията;
5. Да получават пълна и своевременна информация за дейността на Асоциацията и да се ползват от резултатите от дейността й;
6. Да получават помощ от Асоциацията при изпълнение на дейности, съответстващи на този Устав;
7. Да напускат Асоциацията;
8. Да се обръщат към органите на Асоциацията по въпроси от тяхната компетентност;  

Чл. 11в. Асоциираните, почетните членове, както и партньорите на Асоциацията имат следните права:  
1. Да подпомагат дейността на Асоциацията съобразно тяхната компетентност, като участват в работни групи, събития и проекти, организирани от Асоциацията, след изрична покана от Управителния съвет;
2. Да присъстват на Общи събрания, без право на глас;
3. Да комуникират с органите на Асоциацията по въпроси от тяхната компетентност;
4. Да получават пълна и своевременна информация за дейността на Асоциацията и да се ползват от резултатите от дейността й;
5. Да напускат Асоциацията;
6. Свързаните, почетните членове, както и партньорите не могат да бъдат избирани в органите на Асоциацията или да осъществяват решаващи и ръководни функции при участието си в дейността на Асоциацията.  

Чл. 12а. Пълноправните членове на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Асоциацията;
2. Да участват в работата на Общото събрание и да изпълняват неговите решения; 3. Да работят за постигане целите на Асоциацията;
4. Да действат в интерес на Асоциацията и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав;
5. Да признават и изпълнява всички съдебни и извънсъдебни решения по възникнали спорове със Асоциацията;
6. Да предоставят на Асоциацията информация под формата на статии, интервюта и др материали, касаеща тяхната дейност, поне на всеки 3 месеца. Материалите ще се използват за споделяне с останалите членове на Асоциацията.
7. Да спазват поверителност по отношение на факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с дейността на Асоциацията или неин член, независимо дали тези данни се квалифицират от съответния член като търговска тайна.
8. Да плащат редовно членски внос, ако има наложен такъв за тях.    

Чл. 12б. Редовните и асоциираните членове на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Асоциацията;
2. Да участват в работата на Общото събрание и да изпълняват неговите решения; 3. Да работят за постигане целите на Асоциацията;
4. Да действат в интерес на Асоциацията и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав;
5. Да предоставят на Асоциацията информация под формата на статии, интервюта и др материали, касаеща тяхната дейност, поне на всеки 6 месеца. Материалите ще се използват за споделяне с останалите членове на Асоциацията.
6. Да признават и изпълнява всички съдебни и извънсъдебни решения по възникнали спорове със Асоциацията;
7. Да спазват поверителност по отношение на факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с дейността на Асоциацията или неин член, независимо дали тези данни се квалифицират от съответния член като търговска тайна.
8. Да плащат редовно членски внос, ако има наложен такъв за тях.    

Чл. 12в.
Почетните членове, както и партньорите на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Асоциацията.
2. Да действат в интерес на Асоциацията и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав.
3. Да подпомагат дейността на Асоциацията в изпълнение на поставените цели, като предоставят специализирана информация, осигуряват експерти и др., съобразно компетенциите си.
4.  Да изпълняват решенията на Общото събрание.
5. Да плащат редовно членски внос, ако има наложен такъв за тях.
6. Да спазват поверителност по отношение на факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с дейността на Асоциацията или неин член, независимо дали тези данни се квалифицират от съответния член като търговска тайна.  
Органи на Асоциацията
Чл.13.
(1) Органите на Асоциацията са основни и помощни (факултативни).
(2) Основните органи на Асоциацията са:
1. Общо събрание  (ОС)
2. Управителен съвет  (УС)
3. Координационен съвет (КС)
(3) Помощните органи на Асоциацията са Комисии към Координационния Съвет на Асоциацията. Комисиите се избират и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия Устав.  
Общо Събрание
  Чл. 14. (1) Върховен колективен орган на Асоциацията е Общото събрание.
(2) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на Асоциацията. (3) Членовете-юридически лица на Асоциацията се представляват в органите й от законните им представители или изрично упълномощени от тях лица.
(4) Пълномощници могат да бъдат само физически лица.  
Чл. 15. (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията.
2. Приема, изменя и допълва други вътрешни актове и основни документи.
3. Определя размера, начина и сроковете за плащане на членския внос.
4. Приема бюджета на Асоциацията.
5. Определя броя на членовете на Координационния съвет, избира ги и ги освобождава.
6. Избира и освобождава председателя на Координационния съвет.
7. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
8. Определя Стратегическите цели за дейността на Асоциацията.
9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията.
10. Взема решения по въпроси от дейността на Асоциацията, внесени за разглеждане от Управителния съвет и Координационния съвет.
11. Приема отчет за дейността на Управителния съвет.
12. Одобрява доклада на Координационния съвет.
13. Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
14. Избира независим одитор на Асоциацията, ако това е задължително по закон. 15. Взима решение за откриване и закриване на клонове.
16. Взема решение за сключване на сделки и разпореждане с имущество на Асоциацията на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева;
17. Взима и други решения, предвидени в устава.

(2) Посочените в чл. 15 т. 1, т. 4 – т. 16 права не могат да бъдат възлагани на други органи на Асоциацията.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията;
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
(5) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове или на друг орган на Асоциацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки орган на Асоциацията, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.  
Чл. 16. Свикване на Общо Събрание
(1) Общото събрание се свиква минимум един път в годината от Управителния съвет – редовно заседание. Това се случва на територията на населеното място, където се намира седалището на Асоциацията. За редовно свикване на Общото събрание е необходимо Управителният съвет да изпрати писмена покана  чрез писмо или чрез електронната поща  изпратени на адресите на  всеки един от пълноправните членове посочен Списъка на пълноправните членове поддържан от Председателя на Управителния съвет най-малко две седмици преди датата до всеки един от членовете на Асоциацията. Общото събрание може да бъде свикано и чрез обявяване на поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. При необходимост и по инициатива на Управителния съвет или на една трета от членовете на Асоциацията може да се свика и извънредно заседание. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
(2) Поканата следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обявява на сайта на Асоциацията (www.bassi.bg) и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на Асоциацията, най-малко две седмици преди насрочения ден.
(4) Материалите за Общото събрание се поставят на разположение на членовете не по-късно от датата на изпращане на поканата. Всеки от тях може да получи при поискване безплатно копие от материалите на хартиен или електронен носител. (5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.  

Чл. 17. Кворум
(1) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от пълноправните членове на Асоциацията.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и пълноправни членове да се явят.
(3) Кворумът се установява със списък на присъстващите пълноправни членове, в който всеки от тях удостоверява присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя, както и от секретаря на Общото събрание.
(4) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет с изключение на процедурата по избор на нов Управителен съвет.
(5) Общото събрание може да избере и друг свой член да ръководи определено заседание.
(6) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет или от лицето, ръководило заседанието, както и от лицето, изготвило протокола – избраният секретар на заседанието. С подписа си те удостоверяват и отговарят за верността на протокола.
(7) В работата на Общото събрание могат да участват и поканени гости, като те са без право на глас. Общото събрание дава съгласието си за присъствието на тези лица.  

Чл. 18. Гласуване
(1)  Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Членовете на Асоциацията могат да упълномощят трето лице, което да ги представлява.
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(5) В случаите, когато този устав не предвижда друго, Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
(6) Изменението и допълнение на Устава, както и приемане на нов устав на Асоциацията се решават с мнозинство от две трети от присъстващите пълноправни членове на Асоциацията.
(7) Решение за преобразуване или прекратяване  на Асоциацията се взема с мнозинство от две трети от присъстващите членове, когато се спазени следните условия:
1. Общото събрание е свикано по този повод.
2. В заседанието на Общото събрание участват не по-малко от половината от пълноправните членове на Асоциацията.
3. В случай че в заседанието на Общото събрание участват по-малко от половината от пълноправните членове на Асоциацията, се свиква ново заседание на Общото събрание в срок до два месеца. На него решението се взема с две трети от гласовете на всички присъствали.
(8) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако присъстват всички членове на Общото събрание и същите единодушно приемат включването на въпросите.  
Управителен съвет
  Чл. 19. (1) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет, който се състои от 5 до 7 члена. Членове на Управителния съвет могат да бъдат  физически лица, които са законни представители, членове на управителния орган, или заемащи друга длъжност в юридически лица – пълноправни членове на Асоциацията. Управителният съвет управлява и представлява Асоциацията и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Управителният съвет избира от своите членове Президент и Председател на УС на Асоциацията. Те представляват Асоциацията заедно и поотделно за склюване на сделки до 10 000 лева. За сделки над 10 000 лева  представляват Асоциацията само заедно. Президентът и Председателят на УС на Асоциацията извършват текущата управленска работа на БАССИ в съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
(2) В Управителния съвет не може да участва повече от един законен представител на едно и също юридическо лице-пълноправен член. В Управителния съвет не може да участват едновременно законен представител на юридическо лице-пълноправен член и друго физическо лице, различно от законен представител, посочено от същото юридическо лице – пълноправен член. Изключение от това правило важи само за учредителите на Асоциацията.
(3) Управителният съвет се избира за срок от пет години от Общото събрание и се отчита пред него.
(4) Броят на членовете на Управителния съвет, представляващи дружества счиито действителни собственици по смисъла на ЗМИП притежаващи повече от 50% от капитала не са български физически лица. не може да надхвърля половината от общия брой на членовете на Управителния съвет.
(5) Кандидатите за членове на Управителния съвет не трябва да  са поставяли с дейността си под съмнение авторитета на Асоциацията и да имат принос в развитието на Асоциацията чрез работа в някои от неговите помощни органи. Лице, което не отговаря на тези изисквания не може да бъде номинирано за член на Управителния съвет.
(6) След изтичане на два пълни последователни мандата член на Управителния съвет може да бъде преизбиран за трети и следващ последователен мандат с 2/3 мнозинство от гласовете в Общото събрание.
(7) Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване от членовете на Общото събрание.
(8) Членовете на Управителния съвет няма да получават възнаграждение за сметка на Асоциацията за дейността си като членове на съвета.  
(9) Най – малко веднъж на всеки три месеца се провеждат съвместни заседания на Управителния и Координационния Съвет на Асоциацията.
(10) Членовете на Управителния съвет подписват декларация за конфиденциалност със задължение да не правят достояние на лица извън Асоциацията информация, която е придобита в качеството им на членове на Управителния съвет и може да навреди на интересите на Асоциацията.  

Чл. 20. Управителният съвет:
1. Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на своите членове и в частност – на  Президента и Председателя на УС;
2. Избира до трима заместник-председатели на Асоциацията;
3. Приема нови членове на Асоциацията и ги представя на Общото събрание, както и предлага проекторешения за изключване на членове на Асоциацията;
4. Взема решения за изключване на членове;
5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. Изпраща до всеки пълноправен член на сдружението информация за насрочване на Общо събрание,  най – късно14 дни преди датата на провеждането му, по електронната поща, която е посочена от него като електронен адрес за кореспонденция;
7. Избира и освобождава Президента и Председателя на Управителния съвет от състава на Управителния съвет;
8. Приема Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и други вътрешни актове на Асоциацията;
9. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава.
10. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
11. Предлага на Общото събрание проекторешение относно размера на членския внос  или на имуществените вноски за членовете на асоциацията;
12. Подготвя и внася ежегодно в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
13. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
14. Взема решения за отсрочване и разсрочване на вноски, ако важни причини налагат това, както и за освобождаване от плащане на членски внос на учебни заведения, организации с нестопанска цел и други асоциации, които са членове; 15. Изготвя основните насоки и програма за дейността на Асоциацията, като ги представя на Общо събрание;
16. Създава Комисии, работни групи и комитети, одобрява състава и определя задачите им;
17. Определя адреса на Асоциацията.
18. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
19. Управителният съвет осъществява цялостната финансова ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на бюджета на Асоциацията, на решенията на органите на Асоциацията и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешноустройствени документи.
20. При установяване на нарушения на финансовата, договорната и уставна дисциплина, Управителният съвет уведомява Общото събрание.
21. Управителният съвет може да изиска от всеки друг орган на Асоциацията по всяко време да му предостави сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга интересите на БАССИ.
22. Приема Правилник за организацията на дейността си.
23. Делегира правото на свои членове да изразяват официалното становище на Асоциацията въз основа на приети чрез гласуване решения. Никой член на УС няма право да ангажира Асоциацията с изявления, за които няма официално прието становище на колективните органи.
24. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Комисии и работни групи към Управителния съвет  
Чл.21.
(1) Управителният съвет може да създава Комисии и Работни Групи, като определя задачите им. Комисиите изпълняват експертни функции и други задачи, възложени им от Общото събрание или Управителния съвет.  Комисиите и работните групи могат да бъдат временни с определен срок на действие или постоянни.
 (2) Управителният съвет определя състава на Комисиите или работна група. За председател на Комисия или работна група може да бъде избиран само член на Управителния или Координационния съвет.  Председателят на всяка Комисия или работна група предлага членовете й, които се одобряват от Управителния съвет. Освен председателя, всяка Комисия трябва да има най-малко още 2 члена, представители на членове на Асоциацията, а всяка работна група поне още един член, представител на членове на Асоциацията. За членове на комисиите или работните група се допускат и представители на други асоциации и подобни организации, както и външни експерти, специално поканени  да членуват в тях.
(3) Заседанията на Комисиите и работните групи се провеждат минимум един път на два месеца, като могат да са присъствени или неприсъствени, чрез електронна комуникация. 
(4) Решенията на всички заседания на Комисиите и работните групи се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите/взелите участие членове на Комисията/работната група, като председателят или специално упълномощен от него друг член на комисията участва задължително при взимането на всички решения.
(5) За всяко заседание на Комисиите и работните групи се води протокол, който в тридневен срок се подписва  от председателя на Комисията/работната група и се изпраща до всички членове на комисията, както и до Управителния Съвет. Протоколите от заседанията включват списък на присъствалите членове на Комисията, гости, дневен ред и взетите решения. Протоколите от всички заседания се съхраняват от Председателя на УС в отделна папка за всяка Комисия и в сайта на БАССИ в зоната за членове.      
Заседания на Управителния съвет
  Чл. 22. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на три месеца и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, някой от неговите заместници или друг избран за случая член на УС.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от постъпило такова писмено искане, то заседание може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствието на Председателя заседанието се ръководи от зам.- председателя или от определен от Управителния съвет друг негов член.
(3) Заседанието на Управителния съвет се счита за законно и той може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието на Управителния съвет, от лицето, изготвило протокола и от всички присъствали членове на съвета.
(6) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията за предложение за ликвидация на Асоциацията, за разпореждане с имущество на Асоциацията и за определянето на реда и организиране извършването на дейността на Асоциацията, – с единодушие. Решението за приемане на членове се взема с мнозинство 2/3 от всички членове. (7) Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(8) Упълномощаването за представителство на член на заседание на Управителния съвет се извършва в писмена форма.
(9) Член на УС, който 2 пъти за период от 12 месеца не е участвал в заседанията на УС може да бъде предложен за изключване от състава му. Изключването и избора на нов член става на Общото събрание по реда, посочен в устава.  
Председател на Управителния съвет
  Чл. 23. (1) Председателят на Управителния съвет на Асоциацията се избира от членовете на Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите с мандат и заема своя пост веднага след своето избиране. Изборът става с тайно гласуване. Изключение прави първоначалният избор на председател, в който право на глас имат всички членове на Управителния съвет.
(2) Председателят трябва да бъде български гражданин, законен представител на дружество – член на Асоциацията, чиито действителни собственици на по смисъла на ЗМИП притежаващи повече от 50% от капитала са български физически лица. (3) Едно и също физическо лице или представител на едно и също юридическо лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата за Председател на Управителния съвет.  
(4)  Мандатът на Председателя  може да бъде прекратен и преди това по инициатива на Управителния съвет или въз основа на подадена писмена молба от Председателя, като и в двата случая се взема изрично решение на Управителния съвет в тази връзка.  
(5) Председателят на Управителния съвет: а) свиква, подготвя провеждането и ръководи заседанията на Управителния съвет; б) представлява Асоциацията пред трети лица; в) председателства Общото събрание на Асоциацията; г) Председателят на Управителния съвет и Президентът имат самостоятелно право на представителство за Асоциацията и подпис за сделки с материален интерес до 10 000 (десет хиляди) лева, а над тази сума – само съвместно след вземане на решение от Управителния съвет, респективно Общото събрание, съгласно този Устав е) прави предложения за отправяне на покана за членство до потенциални членове на Асоциацията; з) изпълнява други функции, възложени му с този Устав, с решение на Управителния съвет или на Общото събрание. и) За работата си като Председател на Управителния съвет, последният не получава възнаграждение.           
                 
ПРЕЗИДЕНТ
Чл. 24. (1) Извършва текущо оперативно управление на дейността на Асоциацията.
(2) Представлява Асоциацията заедно и поотделно с Председателя на Управителния съвет  и осъществява оперативното ръководство на персонала, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията.
(3) Президента се назначава и освобождава от Управителния съвет.
(4) Правомощията и отговорностите на Президента се определят от Управителния съвет в Правилата за работа на последния.
(5) Президента е ръководител на целия щатен персонал в Асоциацията.
(6) Президента е член на Управителния съвет и се отчита пред него и Общото събрание.
(7) Председателят на Управителния съвет и Президентът имат самостоятелно право на представителство за Асоциацията и подпис за сделки с материален интерес до 10 000 (десет хиляди) лева, а над тази сума – само съвместно след вземане на решение от Управителния съвет, респективно Общото събрание, съгласно този Устав.  
Координационен съвет
  Чл. 25. (1) Координационният съвет е орган на Асоциацията. Той се състои от поне 5 физически лица, които са законни представители и членове на управителния орган, или заемащи друга ръководна длъжност в юридически лица– пълноправни членове на Асоциацията, и не може да включва повече от един представител на който и да е член на Асоциацията. Те участват в неговата работа лично без право да упълномощават свои представители за участие в работата на Координационния съвет.
(2) Членовете на Координационния я съвет и неговият председател се избират от Общото събрание с тайно гласуване и обикновено мнозинство за срок от две години. Едно и също физическо лице или представител на едно и също юридическо лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата за Председател на Координационния съвет.
(3) Председателят на Координационния съвет организира и ръководи неговата работа.
(4) Координационният съвет работи съвместно с комисии, работни групи и Управителния Съвет за постигане целите на Асоциацията, като подпомага организационно дейността им чрез експертни насоки, препоръки и предложения. (5) С оглед осъществяване на функциите си Координационният съвет има право на достъп до всички документи на Асоциацията. Членовете му подписват декларация за конфиденциалност и неразгласяване на информация, която може да навреди на интересите на Асоциацията.  

Чл. 26. (1) Заседанията на Координационния съвет се свикват и ръководят от неговия председател поне веднъж на три месеца. Той е длъжен да свика заседание на Координационния съвет при писмено искане на повече от половината от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Координационния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на съвета. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от избран от състава член на съвета.
(2) Координационният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.    

Чл. 27. Координационният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Координационния съвет.  
Взимане на съвместни решения от Управителния и Координационния съвет
  Чл. 27а. (1) Управителният и Координационният съвет, на съвместно заседание, взимат решения за участие на Асоциацията в други организации.
(2) Заседанието по предходната алинея се свиква от председателя на Управителния съвет и се ръководи от него или друг избран за случая член на УС. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика съвместно заседание на Управителния и Координационния съвет при писмено искане на повече от половината от членовете. Ако председателят на Управителния съвет не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на съответния съвет.
(3) На заседанието се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието, от лицето, изготвило протокола и от всички присъствали членове на Координационния и Управителния съвет.
(4) Решение може да бъде взето, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет и повече от половината от членовете на Координационния съвет.
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.  
 
 
Независим одитор
  Чл. 28. (1) Общото събрание, ако законът го задължава, избира независим одитор по предложение на Управителния съвет за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Асоциацията.
(2) Независимият одитор следва да проверява общото финансово състояние и изразходването на средствата на Асоциацията за тяхното съответствие с целите на Асоциацията и с изискванията на националните счетоводни стандарти.
(3) Независимият одитор представя на Управителния съвет писмен доклад за извършената финансова проверка, който доклад се довежда до знанието на Общото събрание.
Собственост на Асоциацията и финансиране на дейността
  Чл. 29. (1) Собствеността на Асоциацията се състои от: 1. начални вноски на учредителите на Асоциацията; 2. годишен членски внос; 3. целеви вноски; 4. дарения и спонсорски договори и/или програми; 5. приходи от стопанска дейност по ал. 2. 6. Движимо и недвижимо имущество.
(2) Собствеността на Асоциацията може да се използва изключително само за постигане на определените в този устав цели.
(3) Асоциацията не разпределя печалба.
Чл. 30. Асоциацията набира необходимите за дейността си средства от: 1. Годишен членски внос, който се събира по начин и размер, определен от Общото събрание. Членският внос се заплаща до 30 януари на текущата година. Новоприетите членове на Асоциацията заплащат първия членски внос до 10 дни след приемането им. Точният му размер се определя в зависимост от датата на приемане и е пропорционален на оставащите тримесечия до края на годината, както следва:  
Месец на прием: Дължим членски внос – % от определения от Общото Събрание размер Януари-март 100 % Април-юни 75 % Юли-септември 50 % Октомври-декември 25 % 2. Допълнителен членски внос, както и целеви вноски, които се събират по желание на част или всички членове за финансиране на определени дейности и инициативи на Асоциацията и след като предварително писмено заявят това. 3. Дарения от физически и юридически български и чуждестранни лица. 4. Акции и кампании за набиране на средства. 5. Субсидии от държавата. 6. Стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Асоциацията.
Прекратяване и ликвидация
  Чл. 31. (1) Асоциацията се прекратява: 1. С решение на Общото събрание, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 9 на този устав. 2. С решение на окръжния съд по регистрация на Асоциацията, когато: а) не е учредено по законния ред; б) извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или на добрите нрави; в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1 т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.    
Чл. 32. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(4) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Асоциацията се извършва съгласно: 1. Устава. 2. Решението на последното Общо събрание, взело решение за прекратяване на Асоциацията.
(5) Ако не съществуват лица по ал. 4 или ако те не са определяеми, имуществото се разпределя между пълноправните членовете поравно.
(6) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 5 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(7) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 4-6, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.
   Общи разпоредби 
   Чл. 33. (1) Този Устав е приет от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 15.05.2020г.
(2) Асоциацията има правоъгълен печат с надпис „Българска Асоциация на Секторите Софтуер и Изнесени услуги – БАССИ”, както и “Bulgarian Association of the Software and Services Industry – BASSI”.
(3) Неуредените в този Устав въпроси се уреждат от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) В случай на последващо несъответствие между Устава и нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо незабавно изменение на Устава, освен ако това изрично не се предвижда. Недействителността на отделни клаузи от Устава не води до недействителност и в останалата му част.